EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
En relació a les ordenances fiscals número 6 “reguladora de les taxes per a llicències municipals d’obertures o d’instal•lacions i per al règim de comunicació prèvia” i número 21 “reguladora de la taxa per a la tramitació de l’autorització ambiental prevista en la llei 3/1998” de l’Ajuntament de Tarragona, es dirigeix la següent fonamentació amb la finalitat de justificar la necessària actualització i revisió a causa dels diferents canvis legislatius.

Amb tal de disposar de les ordenances fiscals municipals actualitzades conforme a la legalitat vigent, ens trobem front una situació on l’ordenança fiscal número 6 “reguladora de les taxes per a llicències municipals d’obertures o d’instal•lacions i per al règim de comunicació prèvia” i la número 21 “reguladora de la taxa per a la tramitació de l’autorització ambiental prevista en la llei 3/1998”, estan fonamentades en normativa ja derogada.
És així, com l’annex II.1 i II.2 (Llei 3/1998) que apareix en l’article 13 de l’ordenança número 6, són substituïts per un annex II genèric segons estableix la Llei 20/2009. També segons la llei esmentada el certificat de compatibilitat urbanística es *substituye per un informe urbanístic.

De la mateixa manera, en aquest article, apareix l’apèndix on fa referència a les activitats innòcues de forma genèrica i no especificant els dos tipus que existeixen (tipus 1 i tipus 2), segons ordenança municipal. Així mateix la Llei 16/2015 de la Generalitat de Catalunya, aprovada el 21 de juliol i que entra en vigor el 13 d’agost del 2015, fixa un llistat d’activitats econòmiques innòcues subjectes a declaració responsable i altres activitats de baix risc sotmeses a règim de comunicació prèvia.
Després, pel que fa referència a les activitats recreatives sotmeses a l’annex III reglament municipal, actualment hauria de ser substituït pel Decret 112/2010 que regula espectacles públics i activitats recreatives, i els sotmet a comunicació prèvia o llicència municipal en funció de l’aforament i de l’activitat.
La llicència comercial municipal establerta per la llei 18/2005 queda substituida pel règim de comunicació fixat per la llei 1/2009.

Finalment, podem observar que en la disposició general de l’ordenança, elaborada i aprovada en 2009, es manifesta que aquesta ordenança està subjecta a la Llei 10/1990 sobre activitats recreatives i espectacles públics, actualment derogada; de la mateixa manera que en l’article 1 on esmenta l’objecte de l’ordenança, es refereix a la Llei 3/98 per la qual es regula la protecció mediambiental.

NORMATIVA DEROGADA
– Fonament jurídic de les actuals ordenances fiscals número 6 i 21
– Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental.
– Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, activitats recreatives i establiments públics.
– Reglament municipal per regular les llicències d’obertura d’establiments per determinades activitats incloses en l’Annex III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental.
– Acord del Consell Plenari, de data 27 de desembre de 1999, mitjançant el qual s’aprova la relació d’activitats sense incidència ambiental i que es consideren Innòcues i article 149 de les ordenances de policia i bon govern de l’Ajuntament de Tarragona.
– Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials
NORMATIVA VIGENT
Fonament jurídic de les ordenances fiscals número 6 i 21 actualitzades i revisades
– Llei 20/2009, de 4 de Desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
– Llei 11/2009, de 6 de Julio, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
– Decret 112/2010, de 31 d’Agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
– Ordenança del règim de comunicació prèvia de les activitats innòcues de l’Ajuntament de Tarragona.
– Llei 16/2015, de 21 de Julio, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
– Decreto Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.

CONCLUSIÓ
– Procedir a una actualització de les ordenances fiscals número 6 i 21 sobre la base de la regulació actual, amb la finalitat d’ajustar a dret les diferents taxes municipals regulades en les ordenances, així com una revisió i actualització dels preus de les taxes sobre llicències, comunicacions i declaracions responsables, a causa dels canvis legislatius que s’han dut a terme, tots ells encaminats a agilitar l’engegada d’activitats canviant el règim predominant de llicència pel de comunicació prèvia i declaració responsable. Tot això amb l’informe pertinent del cost ocasionat pel treball dels tècnics i el tràmit administratiu corresponent.

Per tot això, el grup municipal Ciutadans proposa al ple els següents

ACORDS:

– PRIMER: actualitzar les ordenances fiscals 6 i 21 d’acord a la normativa vigent
– SEGON: actualitzar i adaptar les quotes de llicències, comunicació i declaració responsable
– TERCER: realitzar un estudi de costos per a la corresponent modificació pressupostària establerta en l’article 7.3 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i un procés de seguiment per valorar l’impacte d’aquesta actualització
– QUART: dur a terme les actualitzacions anteriorment esmentades en un període de tres mesos a sis mesos