EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Amb la finalitat de millorar la comunicació i la informació envers el ciutadà, creiem oportú una revisió i millora de la funció de la pàgina web pel que fa a la transparència. En primer lloc, quan ens adrecem a l’apartat de la web Agenda de l’Alcalde ho trobem buit de contingut. De la mateixa manera que l’Alcalde, els regidors de govern amb responsabilitat d’àrea, haurien de tenir publicades les seves respectives agendes.
D’aquesta manera, els ciutadans que van triar democràticament a l’equip de govern actual i que representa al conjunt de la població tarragonina, podran saber de primera mà l’activitat diària dels seus representants públics.

Per tot això, el grup municipal Ciutadans proposa al ple els següents
ACORDS:
– PRIMER: publicar en l’apartat agenda de l’Alcalde els actes, reunions i visites de l’Alcalde.
– SEGON: fer extensiu als Tinents d’Alcalde amb responsabilitats d’àrea, la publicació de les agendes de la mateixa manera que la de l’Alcalde, amb la creació d’un apartat a la mateixa pàgina web agenda dels Regidors